/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
บริษัท สุขสมบูรณ์ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
-จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2556 กรรมการบริษัท 1.นายศุภชัย จินตนาเลิศ 2. นายชนะ จินตรัตนวงศ์ 3. นายเชวง จินตนาเลิศ 4. นางสุภาภรณ์ จินตนาเลิศ - มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท -สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี