/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
บริษัท สุขสมบูรณ์พัฒนาน้ำมันพืช จำกัด
จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กรรมการบริษัท 1. นายศุภชัย จินตนาเลิศ 2. นายชนะ จินตรัตนวงศ์ 3. นายเชวง จินตนาเลิศ 4. นางสุภาภรณ์ จินตนาเลิศ - มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท - สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี