ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี จำนวน 38 ท่าน มาศึกษาดูงานโรงงาน

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Services
Recent Posts