ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จำนวน 60 ท่าน มาศึกษาดูงานโรงงาน

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Services
Recent Posts