บรรยายเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและการเก็บตัวอย่างใบปาล์มเพื่อมาวิเคราะห์หาธาตุอาหารที่สะสม ที่ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ตามโครงการของกรมส่งเสริม โดยคุณสุระ ตันวิเศษ

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.