เกี่ยวกับเรา

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด

เดิมพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัดชลบุรี จะเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด และยางพารา แต่เนื่องจากพืชดังกล่าวมีราคาลดต่ำลงทุกปี เกษตรกรจึงได้คิดที่จะหาพืชชนิดอื่นมาปลูกทดแทน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2529 คุณการุณ จินตนาเลิศ ได้เดินทางไปเที่ยวที่ภาคใต้ เห็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของภาคใต้ปลูกปาล์มน้ำมัน จึงมีความสนใจและเล็งเห็นว่าปาล์มน้ำมันเป้นพืชที่มีอนาคต เมื่อกลับมาถึงจังหวัด ชลบุรี จึงได้รวมกล่มกันจัดซื้อ เกษตรกรของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เห็นว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ดูแลรักษาง่ายและขณะนั้นผลปาล์มน้ำมันมีราคา สูง จึงได้ขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มมากขึ้น เมื่อปาล์มน้ำมันให้ผล จึงเกิดปัญหาเนื่องจากภาคตะวันออกไม่มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่สามารถรอง รับผลปาล์มสดจำนวนมาก ได้ทำให้เกษตรกรจำเป็นต้องจ้างรถบรรทุกผลปาล์มสดไปยังโรงงานที่จังหวัดชุมพร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

คุณการุณ จินตนาเลิศ จึงศึกษาความเป็นไปได้ที่จะสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขึ้น และได้จัดตั้งบริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัดโดยจดทะเบียนเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรองรับผลปาล์มสดที่มีอยู่ในปัจจุบันและผลปาล์ม สดที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย นอกจากนี้ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด ยังเป็นแหล่งให้ความรู้และคำปรึกษากับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และประชาชนทั่วไป โดย

– ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการปลูก, การดูแลรักษา, การให้น้ำ และการเก็บตัวอย่างใบปาล์มไปวิเคราะห์ เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร

– ให้ความรู้ในด้านกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

– ให้ความรู้ในเรื่องน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซล เนื่องจากบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้วิจัยและพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซล และได้รับเชิญให้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ในด้านประโยชน์, ข้อจำกัดและขั้นตอนการทำน้ำมันไบโอดีเซล ทั้งในจังหวัดชลบุรี, จังหวัดเชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัดทางภาคใต้

กลุ่มบริษัท สุขสมบูรณ์

บริษัท ผลิตน้ำมันปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกโดยมุ่งเน้นผลิตน้ำมันปาล์มดิบ และ น้ำมันพืชที่ดีที่สุดเริ่มตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้ผลผลิตสูงสุด นำมาผ่านกระบวนการสกัด กระบวนการกลั่นและกรองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค และมุ่งเน้นตามนโยบายของบริษัทเป็นสำคัญ

Certified Standards

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง