Author: tubtim

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขา วิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 50 ท่านมาศึกษาดูงาน
Read More
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิยาลัย นอร์ทกรุงเทพ
ต้อนรับคะณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิยาลัย นอร์ทกรุงเทพ จำนวน 50 ท่าน มาศึกษาดูงาน  
Read More
ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน สามเหลี่ยมมรกต
ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน สามเหลี่ยมมรกต จำกัด อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
Read More