Author: tubtim

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิยาลัย นอร์ทกรุงเทพ
ต้อนรับคะณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิยาลัย นอร์ทกรุงเทพ จำนวน 50 ท่าน มาศึกษาดูงาน  
Read More
ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน สามเหลี่ยมมรกต
ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน สามเหลี่ยมมรกต จำกัด อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
Read More
มอบเงินทำบุญทอดผ้าป่า
มอบเงินทำบุญทอดผ้าป่า ณ.รพ ส่งเสริมสุขภาพตำบลตาต้า
Read More
อบรมการจัดการสวนปาล์ม
ได้มีการจัดอบรม?อบรมการจัดการสวนปาล์ม ให้กับสมาชิกที่เข้าโครงการRSPO เพื่อให้เกษตรรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนและสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในสวนปาล์มน้ำมันและให้เป็นไปตามมาตรฐาน RSPO  
Read More
เปิดชี้แจงโครงการRSPO
เปิดชี้แจงโครงการ RSPO ที่ หอประชุมใหม่ โรงงานสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด  
Read More
ความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวปาล์ม
การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสดเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุดในการเพิ่มผลผลิตน้ำมันปาล์มต่อไร่ ?เจ้าของสวนปาล์มต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายปาล์มสดที่สุกพอดีส่งเข้าโรงงาน ?เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มทั้งปริมาณและคุณภาพสูงสุดต่อไร่ ?จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปปฏิบัติ ?ดังนี้ 1. เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสดในระยะที่สุกพอดี คือ ระยะที่ผลปาล์มมีสีผิวเปลือกนอกเป็นสีส้มสด และเริ่มมีผลร่วงหล่นจากทะลายปาล์มร่วงที่โคนต้นไม่น้อยกว่า 10 ผลต่อทะลาย 2. รอบของการเก็บเกี่ยวในช่วงผลปาล์มออกชุกควรจะอยู่ในช่วง 7-10 วัน 3. รอบของการเก็บเกี่ยวในช่วงมีผลผลิตน้อย ควรเก็บเกี่ยว 14-21 วันต่อรอบ 4. ผลปาล์มลูกร่วงที่อยู่บริเวณโคนปาล์มน้ำมัน และที่ค้างในกาบต้น ควรเก็บออกมาให้หมด 5. ก้านทะลายควรตัดให้สั้นโดยต้องให้ติดกับทะลาย 6. พยายามให้ทะลายปาล์มชอกช้ำน้อยที่สุด   [...]
Read More
ศัตรูพืชและวิธีการกำจัด
โรคปาล์มน้ำมัน โรคที่มักจะเกิดขึ้นกับต้นปาล์มน้ำมันที่สำคัญ คือ 1. โรคก้านทางใบบิด (Crown disease) สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด เข้าใจว่า เกิดจากพันธุกรรมหรืออาจเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน และแมกนีเซียม พบมากกับปาล์มน้ำมันในแปลงปลูกอายุ 1-3 ปี เป็นโรคที่พบเสมอ แต่เมื่อปาล์มอายุมากขึ้น อาการของโรคจะหายไปได้เอง ลักษณะอาการ เกิดแผลเน่าบริเวณใบยอด เมื่อยอดเจริญทางยอดคลี่ออกบริเวณที่เคยเป็นแผลเน่าใบย่อยจะแห้งฉีกขาดไป ก้านทางบริเวณนี้จะเหลือแต่ตอก้านทางส่วนนี้จะหักโค้งลง เมื่อต้นปาล์มน้ำมันสร้างยอดใหม่ก็จะแสดงอาการเช่นนี้ จนบางครั้งทางจะหักล้มโดยไม่แสดงอาการเน่าก่อน 2. โรคยอดเน่า (Spere rot32) สาเหตุ [...]
Read More
วิธีการดูแลรักษาต้นปาล์ม
การปลูกซ่อม ควรทำการปลูกซ่อมให้เร็วที่สุด หลังจากการปลูกลงแปลงจริง เพื่อป้องกันปัญหา ควรสำรองต้นกล้าไว้สำหรับปลูกซ่อมประมาณร้อยละ 5 ของต้นกล้าที่ต้องการใช้ปลูกจริง สำหรับการปลูกทดแทนต้นที่ตาย โรคแมลงทำลายหรือต้นที่มีลักษณะผิดปกติ ภายหลังการปลูกโดยดูแลรักษาต้นกล้าไว้ในถุงพลาสติกสีดำขนาด 18 x 24 นิ้ว ต้นกล้าจะมีอายุระหว่าง 14 x 20 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้ต้นกล้าที่นำไปปลูกซ่อมมีขนาดทัดเทียมกับต้นกล้าในแปลงปลูกจริง การปลูกซ่อมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ปลูกซ่อมหลังจากปลูกในแปลงประมาณ 1 ? 2 เดือน เป็นการปลูกซ่อมเนื่องจากการกระทบกระเทือนตอนขนย้ายปลูกหรือเกิดจากความแห้งแล้งหลังปลูกอย่างรุนแรง [...]
Read More