Author: tubtim

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขา วิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 50 ท่านมาศึกษาดูงาน
Read More
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิยาลัย นอร์ทกรุงเทพ
ต้อนรับคะณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิยาลัย นอร์ทกรุงเทพ จำนวน 50 ท่าน มาศึกษาดูงาน  
Read More