Author: tubtim

ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน สามเหลี่ยมมรกต
ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน สามเหลี่ยมมรกต จำกัด อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
Read More
มอบเงินทำบุญทอดผ้าป่า
มอบเงินทำบุญทอดผ้าป่า ณ.รพ ส่งเสริมสุขภาพตำบลตาต้า
Read More
อบรมการจัดการสวนปาล์ม
ได้มีการจัดอบรม?อบรมการจัดการสวนปาล์ม ให้กับสมาชิกที่เข้าโครงการRSPO เพื่อให้เกษตรรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนและสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในสวนปาล์มน้ำมันและให้เป็นไปตามมาตรฐาน RSPO  
Read More
เปิดชี้แจงโครงการRSPO
เปิดชี้แจงโครงการ RSPO ที่ หอประชุมใหม่ โรงงานสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด  
Read More
ความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวปาล์ม
การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสดเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุดในการเพิ่มผลผลิตน้ำมันปาล์มต่อไร่ ?เจ้าของสวนปาล์มต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายปาล์มสดที่สุกพอดีส่งเข้าโรงงาน ?เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มทั้งปริมาณและคุณภาพสูงสุดต่อไร่ ?จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปปฏิบัติ ?ดังนี้ 1. เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสดในระยะที่สุกพอดี คือ ระยะที่ผลปาล์มมีสีผิวเปลือกนอกเป็นสีส้มสด และเริ่มมีผลร่วงหล่นจากทะลายปาล์มร่วงที่โคนต้นไม่น้อยกว่า 10 ผลต่อทะลาย 2. รอบของการเก็บเกี่ยวในช่วงผลปาล์มออกชุกควรจะอยู่ในช่วง 7-10 วัน 3. รอบของการเก็บเกี่ยวในช่วงมีผลผลิตน้อย ควรเก็บเกี่ยว 14-21 วันต่อรอบ 4. ผลปาล์มลูกร่วงที่อยู่บริเวณโคนปาล์มน้ำมัน และที่ค้างในกาบต้น ควรเก็บออกมาให้หมด 5. ก้านทะลายควรตัดให้สั้นโดยต้องให้ติดกับทะลาย 6. พยายามให้ทะลายปาล์มชอกช้ำน้อยที่สุด   [...]
Read More
ศัตรูพืชและวิธีการกำจัด
โรคปาล์มน้ำมัน โรคที่มักจะเกิดขึ้นกับต้นปาล์มน้ำมันที่สำคัญ คือ 1. โรคก้านทางใบบิด (Crown disease) สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด เข้าใจว่า เกิดจากพันธุกรรมหรืออาจเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน และแมกนีเซียม พบมากกับปาล์มน้ำมันในแปลงปลูกอายุ 1-3 ปี เป็นโรคที่พบเสมอ แต่เมื่อปาล์มอายุมากขึ้น อาการของโรคจะหายไปได้เอง ลักษณะอาการ เกิดแผลเน่าบริเวณใบยอด เมื่อยอดเจริญทางยอดคลี่ออกบริเวณที่เคยเป็นแผลเน่าใบย่อยจะแห้งฉีกขาดไป ก้านทางบริเวณนี้จะเหลือแต่ตอก้านทางส่วนนี้จะหักโค้งลง เมื่อต้นปาล์มน้ำมันสร้างยอดใหม่ก็จะแสดงอาการเช่นนี้ จนบางครั้งทางจะหักล้มโดยไม่แสดงอาการเน่าก่อน 2. โรคยอดเน่า (Spere rot32) สาเหตุ [...]
Read More
วิธีการดูแลรักษาต้นปาล์ม
การปลูกซ่อม ควรทำการปลูกซ่อมให้เร็วที่สุด หลังจากการปลูกลงแปลงจริง เพื่อป้องกันปัญหา ควรสำรองต้นกล้าไว้สำหรับปลูกซ่อมประมาณร้อยละ 5 ของต้นกล้าที่ต้องการใช้ปลูกจริง สำหรับการปลูกทดแทนต้นที่ตาย โรคแมลงทำลายหรือต้นที่มีลักษณะผิดปกติ ภายหลังการปลูกโดยดูแลรักษาต้นกล้าไว้ในถุงพลาสติกสีดำขนาด 18 x 24 นิ้ว ต้นกล้าจะมีอายุระหว่าง 14 x 20 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้ต้นกล้าที่นำไปปลูกซ่อมมีขนาดทัดเทียมกับต้นกล้าในแปลงปลูกจริง การปลูกซ่อมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ปลูกซ่อมหลังจากปลูกในแปลงประมาณ 1 ? 2 เดือน เป็นการปลูกซ่อมเนื่องจากการกระทบกระเทือนตอนขนย้ายปลูกหรือเกิดจากความแห้งแล้งหลังปลูกอย่างรุนแรง [...]
Read More
การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกปาล์ม
การเตรียมพื้นที่ การเตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่บุกเบิกพื้นที่ ปรับสภาพพื้นที่ สร้างถนน ทางระบายน้ำ วางแนวปลูก ปลูก และปลูกซ่อม การจัดระบบต่างๆ ในแปลงปลูกให้เหมาะสมและปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจะทำให้ปาล์มน้ำมันสามารถเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตสูงอย่างต่อเนื่อง ก่อนปลูกปาล์มน้ำมัน ควรเตรียมการอย่างน้อย 1 ปี และเตรียมพื้นที่ในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือน ธันวาคม-เมษายน โดยโค่นและกำจัดต้นไม้ออกจากแปลง ไถพรวนปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยตลอดจนสร้างถนนและทางระบายน้ำไว้ด้วย การสร้างถนนและทางระบายน้ำ เป็นสิ่งจำเป็นมากในการจัดการ เพื่อใช้ในการเข้าปฏิบัติงานการดูแลรักษาและเก็บผลผลิต ควรพิจารณาดังนี้ 1. ถนนใหญ่ ความกว้างประมาณ 6 เมตร และควรมี 2 [...]
Read More