เกี่ยวกับเรา

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด

เดิมพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัดชลบุรี จะเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด และยางพารา แต่เนื่องจากพืชดังกล่าวมีราคาลดต่ำลงทุกปี เกษตรกรจึงได้คิดที่จะหาพืชชนิดอื่นมาปลูกทดแทน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2529 คุณการุณ จินตนาเลิศ ได้เดินทางไปเที่ยวที่ภาคใต้ เห็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของภาคใต้ปลูกปาล์มน้ำมัน จึงมีความสนใจและเล็งเห็นว่าปาล์มน้ำมันเป้นพืชที่มีอนาคต เมื่อกลับมาถึงจังหวัด ชลบุรี จึงได้รวมกล่มกันจัดซื้อ เกษตรกรของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เห็นว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ดูแลรักษาง่ายและขณะนั้นผลปาล์มน้ำมันมีราคา สูง จึงได้ขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มมากขึ้น เมื่อปาล์มน้ำมันให้ผล จึงเกิดปัญหาเนื่องจากภาคตะวันออกไม่มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่สามารถรอง รับผลปาล์มสดจำนวนมาก ได้ทำให้เกษตรกรจำเป็นต้องจ้างรถบรรทุกผลปาล์มสดไปยังโรงงานที่จังหวัดชุมพร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

คุณการุณ จินตนาเลิศ จึงศึกษาความเป็นไปได้ที่จะสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขึ้น และได้จัดตั้งบริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัดโดยจดทะเบียนเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรองรับผลปาล์มสดที่มีอยู่ในปัจจุบันและผลปาล์ม สดที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย นอกจากนี้ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด ยังเป็นแหล่งให้ความรู้และคำปรึกษากับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และประชาชนทั่วไป โดย

– ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการปลูก, การดูแลรักษา, การให้น้ำ และการเก็บตัวอย่างใบปาล์มไปวิเคราะห์ เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร

– ให้ความรู้ในด้านกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

– ให้ความรู้ในเรื่องน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซล เนื่องจากบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้วิจัยและพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซล และได้รับเชิญให้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ในด้านประโยชน์, ข้อจำกัดและขั้นตอนการทำน้ำมันไบโอดีเซล ทั้งในจังหวัดชลบุรี, จังหวัดเชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัดทางภาคใต้ 

กลุ่มบริษัท สุขสมบูรณ์

ประกอบด้วยบริษัทในเครือทั้งหมด 13 บริษัท

บริษัท สุขสมบูรณ์ น้ำมันพืช จำกัด

- จัดตั้งเมื่อ จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549
กรรมการบริษัท
1.นายศุภชัย จินตนาเลิศ
2. นายชนะ จินตรัตนวงศ์
- มีทุนจดทะเบียน 130 ล้านบาท
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 109 ม. 4 ต.ห้างสูง อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี
- กำลังการผลิต 300 ตันน้ำมันปาล์มดิบต่อวัน

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด

- จัดตั้งเมื่อ จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2542
กรรมการบริษัท
1.นายศุภชัย จินตนาเลิศ
2. นายชนะ จินตรัตนวงศ์
- มีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 97 ม. 4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
- กำลังการผลิต 90 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง
- จำนวนพนักงาน 120 คน

บริษัท สุขสมบูรณ์พัฒนาน้ำมันพืช จำกัด

- จัดตั้งเมื่อ จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
กรรมการบริษัท
1.นายศุภชัย จินตนาเลิศ
2. นายชนะ จินตรัตนวงศ์
3. นายเชวง จินตนาเลิศ
4. นางสุภาภรณ์ จินตนาเลิศ
- มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

บริษัท สุขสมบูรณ์ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

- จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2556
กรรมการบริษัท
1.นายศุภชัย จินตนาเลิศ
2. นายชนะ จินตรัตนวงศ์
3. นายเชวง จินตนาเลิศ
4. นางสุภาภรณ์ จินตนาเลิศ
- มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

บริษัท พลังงานสุขสมบูรณ์ จำกัด

- จัดตั้งเมื่อ จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549
กรรมการบริษัท
1.นายศุภชัย จินตนาเลิศ
2. นายชนะ จินตรัตนวงศ์
- มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
- สำนักงานใหญ่ ตั้งที่อยู่ 110 ม.4 ต.ห้างสูง อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี

บริษัท สุขสมบูรณ์กรีนเพาเวอร์ จำกัด

-จัดตั้งเมื่อ 31 ตุลาคม 2556
กรรมการบริษัท
1.นายศุภชัย จินตนาเลิศ
2. นายชนะ จินตรัตนวงศ์
3. นายเชวง จินตนาเลิศ
4. นางสุภาภรณ์ จินตนาเลิศ
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 201 หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

บริษัท สุขสมบูรณ์วู๊ดชิพ จำกัด

-จัดตั้งเมื่อ 31 ตุลาคม 2556
กรรมการบริษัท
1.นายศุภชัย จินตนาเลิศ
2. นายชนะ จินตรัตนวงศ์
3. นายเชวง จินตนาเลิศ
4. นางสุภาภรณ์ จินตนาเลิศ
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 203 หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มสกล จำกัด

- จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
กรรมการบริษัท
1.นายศุภชัย จินตนาเลิศ
2. นายชนะ จินตรัตนวงศ์
3. นายเชวง จินตนาเลิศ
4. นางสุภาภรณ์ จินตนาเลิศ
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 123,123/1-2 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มสระแก้ว จำกัด

- จัดตั้งเมื่อ จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
กรรมการบริษัท
1.นายศุภชัย จินตนาเลิศ
2. นายชนะ จินตรัตนวงศ์
3. นายเชวง จินตนาเลิศ
4. นางสุภาภรณ์ จินตนาเลิศ
- มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 116/1 หมูที่ 2 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลอหาด จังหวัดสระแก้ว

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด (สาขาพังงา)

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด (สาขาสกล)

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืชสกล จำกัด

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม(2559) จำกัด

Certified Standards

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy) และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า